Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel leggen we ten minste eenmaal per vier jaar vast welkeondersteuning onze school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welkeambities onze school heeft voor de toekomst. We nemen ons profiel ieder jaar opnieuw door enpassen het dan aan op kleine onderdelen.Leerkrachten, schoolleiding en bestuur stellen samen het profiel op. Leerkrachten en ouders hebbenadviesrecht via de medezeggenschapsraad.

Waarom?

Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te hebben. Met dit profiel laatonze school zien welke extra ondersteuning we uw kind kunnen bieden. Daardoor weet u waar u aantoe bent, als het gaat om de mogelijkheden van de school.Op basis van het profiel bekijken we welke expertise we nog moeten ontwikkelen en wat dat betekentvoor de (scholing en toerusting van) onze leerkrachten.