Thematisch onderwijs

Thematisch werken

Op de Vroonermeerschool wordt thematisch onderwijs gegeven. Voor leerlingen is een geïntegreerde thematische werkwijze voor het verwerven van de leerinhouden een gewenste aanpak.  De wereld om ons heen bestaat niet uit losse onderdelen, zoals bij de aparte vakken, maar is een samenhang van allerlei factoren. Doordat  het onderwijs aansluit op die wereld en kinderen een gecontroleerde oefenplaats hebben, zijn ze voorbereid op hun toekomst; functioneren in een wereld waarin de zaken ook samenhangen. Door op deze manier vanuit een thema te werken zijn we authentiek aan het leren: de leerstof valt in een betekenisvolle en zinvolle context, waardoor een betere inbedding van de nieuwe kennis plaatsvindt. De op school opgedane kennis, inzichten en vaardigheden zullen dus onmiddellijk betekenis hebben binnen de belevingswereld van kinderen.

Thema’s en ouderbetrokkenheid

Er ontstaat een groepsgevoel omdat alle kinderen vanuit hun eigen talenten en competenties meedoen en betrokken zijn. Dit heeft een positief effect op het pedagogisch klimaat in de groep. Door ouders op de hoogte te stellen van de thema’s, worden zij verbonden aan de school. Zo ontstaat er een grotere betrokkenheid van de ouders bij de school en ervaren kinderen een natuurlijke verbinding tussen school en thuis. Omdat de hele sociale omgeving van een kind meedoet; de hele klas, de leerkrachten, de ouders en de instellingen, ontstaat een golf van activiteit waardoor het niveau omhoog gaat.

  ‘It takes a village to raise a child’

Samenwerken binnen thema's

Samenwerken is een belangrijk onderdeel van de 21th century skills en zo bereiden we kinderen ook op deze manier voor op die toekomst.Iedereen mag als expert op zijn gebied optreden en zo wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van talent.Individueel leren, samenwerkend leren in groepjes en klassikaal leren worden natuurlijkerwijs afgewisseld (en niet om ook eens afwisselende werkvormen te gebruiken) waardoor  de positieve eigenschappen van die manieren van leren ook volledig tot hun recht komen.

Wat zien we dan terug in onze (toekomstige) school

 • Spel- en/of ontdekhoeken in alle groepen.
 • Een thematafel en/of boekenhoek ingericht afhankelijk van het thema.
 • Schoolbibliotheek en een kinderzwerfboekstation.
 • Een vragenwand met door leerlingen geformuleerde onderzoeksvragen.
 • Rijke uitdagende leeromgeving met voldoende computers.
 • Leren zichtbaar gemaakt op de wanden in de groepen.
 • Leerlingen werken met een digitale leeromgeving.
 • Leerlingen hebben een eigen portfolio.
 • Kasten met bronnenboeken, zelfstandig en zelfcorrigerend leermateriaal.
 • Materialen die uitdagen om te onderzoeken en te experimenteren.
 • Presentatiemogelijkheden middels een Digibord of presentatiewand.
 • We drinken water en eten fruit tijdens de ochtend pauze.
 • Lunchtrommeltje met een gezonde lunch daarin.
 • Leerlingen die van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan; een continurooster dus!

Onze themaverslagen:

Wilt u weten wat de kinderen in de thema's hebben ontdekt? Lees dan gauw verder in de themaverslagen.