Organisatie leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?

 • Vanuit leerling enquête is gebleken dat de kinderen behoefte hebben om mee te denken over zaken in de school.
 • De leerlingenraad heeft een adviserende taak. Dit betekent dat de kinderen van de leerlingenraad meedenken en meepraten over allerlei onderwerpen op onze school.
 • Onderwerpen kunnen zijn;schoolafspraken, pleingedrag, activiteiten in bijv. Kinderboekenweek, Sint, Kerst, organiseren van een lentefeest, kleedjesmarkt. Sterke kanten van de school met daaraan gekoppeld de verbeterpunten. Onderwerpen zoals pesten, computergebruik en gezond gedrag. Onderwerpen die door de groep aangedragen worden
 • De leerlingenraad heeft als doel de betrokkenheid van de leerlingen op wat er in de school gebeurt te vergroten. Dit zal ertoe bijdragen dat onze school nog leuker en aantrekkelijker wordt.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Bevorderen van actief burgerschap.

Hoe is de leerlingenraad georganiseerd?

 • Per schooljaar krijgt de leerlingenraad een budget van € 100,- dat zij in overleg kunnen besteden.
 • De leerlingenraad vergadert in een geschikte, vrije ruimte.
 • Ze vergaderen 1 keer per 6-8 weken onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daarom verzoekt.
 • De leden van de leerlingenraad informeren de andere klassen, leerkrachten, OC, MR, ouders en directie over wat besproken en besloten is.
 • Informatievoorziening Groepen: mondeling verslag door raadslid, infobord Ouders: infobord, Social schools Leerkrachten, OC, MR, directie: mail van verslag
 • De vergadering wordt voorgezeten door een van de leerlingen, begeleid door een leerkracht.
 • De leerlingenraad kan ideeën/wensen/klachten of vragen van leerlingen inbrengen die bij de leden van de leerlingenraad worden gemeld.
 • Voor iedere vergadering is er een agenda. Dit kunnen de leerlingenraadvertegenwoordigers voor de vergadering bespreken met hun eigen klas.
 • Na de vergadering krijgen alle vertegenwoordigers een verslag. Dit kunnen ze gebruiken om hun klas te informeren over wat er besproken en besloten is.
 • Indien nodig of wenselijk worden alle ouders via onze nieuwsbrief/Social schools op de hoogte gesteld van hetgeen door de leerlingenraad is besproken.
 • Informatie over de leerlingenraad is ook te vinden op de website.
 • Besluitvorming geschiedt uiteindelijk op basis van consensus of meerderheid van stemmen.
 • Aan het einde van het schooljaar wordt de leerlingenraad geëvalueerd door de leden van de raad en begeleiders.

Hoe kun je deelnemen in de leerlingenraad?

 • In de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 worden tijdens de eerste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden op een democratische wijze.
 • Vertegenwoordigers kunnen in het nieuwe schooljaar herkozen worden.
 • Verkiezingen zullen gehouden worden na uitleg, promotiefilmpje en stemronde.
 • Uiteraard legt de begeleider van de raad voor de verkiezingen uit wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd.
 • Uitsluitend de leerlingen van de betreffende groepen stemmen op een vertegenwoordiger uit hun groep.
 • Leerkrachten brengen geen stem uit.